Stichting Sunset March

Stichting Sunset March

11 November 2015 Stichting Sunset March

Op 11 november 2015 is de akte voor de Stichting Sunset March gepasseerd door notaris van Gerven in Nijmegen.
De Stichting Sunset March heeft de culturele ANBI – status en is er klaar voor om giften en donaties te ontvangen..
Bankrekening nummer:  NL12RABO0307896269

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter Peter Grotens
Secretaris Kees Bleijerveld
Penningmeester Douwe Osinga

En de bestuursleden, belast met specifieke taken:

Henk Hanenburg
George de Jongh
Wim van Mierlo
René Scheeres
Wim van Zijl
Dirk-Jan van Zuidam

Naam

 • De officiële naam van de stichting luidt: Stichting Sunset March

Doelstelling

 • Stichting Sunset March heeft als doel de geallieerde militairen die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland te gedenken. In het bijzonder de 48 militairen van de 82eluchtlandingsdivisie van het Amerikaanse leger, die gesneuveld zijn bij de oversteek van de Waal op 20 september 1944.
 • De Stichting Sunset March realiseert haar doelstellingen door middel van een dagelijks eerbetoon op en bij de brug “de Oversteek” en het zich daarop bevindende lichtmonument “Lights Crossing” en het “Waalcrossing-monument” in Nijmegen
 • De Stichting Sunset March heeft geen winstoogmerk.

Bereiken doelstelling

De stichting zal haar doelstellingen onder andere trachten te bereiken door:

 • Minimaal 4 maal jaarlijks een vergadering te beleggen op een locatie in haar domiciliegemeente Overbetuwe.
 • Contacten te leggen en te onderhouden met autoriteiten, personen, instanties en organisaties, die eenzelfde of vergelijkbaar belang nastreven of van belang kunnen zijn voor het bereiken van de doelstelling.
 • Het geven van voorlichting en informatie over het ontstaan, de doelstelling en werkwijze van de stichting.

Beleid

 • Het bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventueel gemaakte werkelijke (on)kosten kunnen, mits geaccordeerd door het bestuur, worden vergoed.
 • Bij ontbinding of opheffing van de stichting zal een eventueel batig saldo worden geschonken aan een nader te bepalen ANBI-instelling met een soortgelijk doel.
 • Erfstellingen zullen uitsluitend worden geaccepteerd onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Website

Op haar website: www.sunsetmarch.nl publiceert de stichting een actueel overzicht van verrichte activiteiten, nieuwsfeiten en overige informatie, die verband houden met de verwezenlijking van haar doelstelling.

De stichting heeft ook een Facebookpagina, die via onderstaande link te vinden is: www.facebook.com/sunsetmarchnijmegen/?fref=ts

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De  stichting heeft een aanvraag ingediend om voor de belastingdienst te worden aangemerkt als culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Vermogen

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Geen van de bestuurders kan over het vermogen beschikken als zijnde het zijn eigendom. Over besteding van het vermogen beslist het bestuur.

De stichting zal haar vermogen vooral met name trachten te verwerven door :

 • Donaties, subsidies
 • Erflatingen/schenkingen/giften
 • Overige baten

Besteding vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden besteed aan:

 • Geven van voorlichting en andere promotionele activiteiten ter verwezenlijking van de doelstelling van de stichting in de breedste zin van het woord. (b.v. drukkosten promotiemateriaal, ontwerpkosten logo, reiskosten, portokosten)
 • (On)kosten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de stichting (b.v. kosten bankrekening)
 • Incidentele bijkomende kosten ten behoeve van bijzondere gelegenheden/herdenkingen. (b.v. aanschaf kransen, huur materiaal)

Financiële verantwoording:

Zodra aan de stichting de culturele ANBI-status is verleend zal volgens de daarvoor geldende publicatie-eisen medio 2016 op de website een financieel verslag worden gepubliceerd over het boekjaar 2015.

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)

 • Het RSIN nummer van de stichting is: 855710688

Kamer van Koophandel

 • Inschrijfnummer KvK: 64540936

Postadres

Het postadres van de stichting luidt:

Secretariaat Stichting Sunset March

p/a Dennenstraat 147

6543 JR Nijmegen

Bankrelatie

Rabobank Overbetuwe

IBAN:NL12RABO0307896269

BIC: volgt

ten name van:. Stichting Sunset March